Szabályzat

Nyolcas.com nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Otthon Pont Kft., székhelye: 1155 Budapest, Naspolya utca 23. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook oldallal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék ideje alatt egy poszt jelenik meg a Nyolcas.com Facebook rajongói oldalán (https://www.facebook.com/nyolcascom/).
A játék ideje:
2018. május 7. 10:00 – május 14. 23:59

3. A JÁTÉK MENETE:
A játék ideje alatt a Játékosnak  meg kell néznie és megosztania a Szervező animációs videóját, melyet a játékfelhívás poszt tartalmaz.
A megosztók között egy darab Nyereményt sorsolunk ki:
– 1 db 17.990 Ft értékű IKEA állólámpát
A sorsolás időpontja:
2018. május 15. 11:00
A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

4. A Lebonyolító a sorsolás után a Nyertest a megosztott poszt kommentjében (a továbbiakban: ”Komment”)  5 munkanapon belül értesíti. A Lebonyolító a Kommentben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 5 munkanapok belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik.

7. Ez a promóció nem a Facebook és/vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook és Instagram Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
Budapest, 2018. május 7.
Otthon Pont Kft.